Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

Prevádzkovateľ údajov
THERMA, a.s., Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 31 423 213
IČ DPH: SK2020366821
e-mail:  marketing@therma.sk

Úvod
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie newslettra.

Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – najmä aktuálnych ponúk nášho hotela.

Rozsah spracúvania osobných údajov
Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z  webovej stránky www.therma.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.
Nezhromažďujeme ani nespracovávam žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím formulára “Ak si želáte, pošleme Vám vždy správu s novými akciovými ponukami“, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

Súhlas
Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.
Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a  to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu marketing@therma.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s  ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v našom mene.
  • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v  našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

Použitie sprostredkovateľov
Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracovávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s  týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.
Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budem Vás informovať na stránke www.therma.sk.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva
Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a  webových beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.therma.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.therma.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.
Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.therma.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.therma.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.therma.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny Zásad
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na https://www.therma.sk/sk/ochranaudajov. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejníme oznámenie na https://www.therma.sk/sk/ochranaudajov predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu
Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu marketing@therma.sk.
Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 22.05.2018.

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Aké cookies používame

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Jak můžu změnit to, jak jsou na mě reklamy cíleny podle mé aktivity na Facebooku nebo mimo něj?

Údaje, které nám poskytují naši inzerenti a partneři o vaší aktivitě mimo produkty společností Facebooku používáme k tomu, abychom vám zobrazovali lepší reklamy. Nabízíme celou řadu možností nastavení reklam, které se vám zobrazují na základě vaší aktivity na Facebooku a mimo něj.
Větší kontrolu na touto aktivitou nabízí nastavení reklamy založené na údajích od partnerůpředvolbách pro reklamy. Řídí, jestli se vaše reklamy zobrazují na základě vašeho používání webů a aplikací mimo produkty společností Facebooku a řídí reklamy na základě údajů o vaší offline aktivitě, které dostáváme od partnerů. Tyto volby si můžete kdykoli zkontrolovat.
Jak si zobrazit nastavení reklam na základě údajů od partnerů:
  1. Vpravo nahoře na Facebooku klikněte na  a vyberte položku Nastavení.
  2. Klikněte na Reklamy.
  3. Posuňte se dolů a klikněte na Nastavení reklamy.
  4. Klikněte na Reklamy založené na údajích od partnerů a zkontrolujte svoje nastavení.

Poznámka: Dodržujeme samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a účastníme se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout. Jde o programy organizací Digital Advertising AllianceDigital Advertising Alliance of Canada a European Interactive Digital Advertising Alliance. Můžete vyjádřit nesouhlas pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby.

 

https://www.facebook.com/help/568137493302217?helpref=faq_content#

 

1 m2 vodná plocha
1 základných lôžok
1 konferenčných priestorov
1 m2 park

Ak si želáte, pošleme Vám vždy správu s novými akciovými ponukami

Meno:*
E-mail adresa:*
* Súhlasím so spracovaním mailovej adresy, a to za účelom zasielania newlettera.Odoslaním spoločnosť THERMA, a.s., Priemyselná 4, Dunajská Streda, IČO: 314 23 213 spracuje vaše údaje s cieľom vybavenia vašej žiadosti na základe oprávneného záujmu. Viac informácií v "ochrana osobných údajov".